Glemt log på?   Registrer  

Læreplanstemaer

Her kan du læse om, hvordan vi i Parkhøj arbejder med læreplanspunkterne.

I Parkhøj arbejder vi dagligt med at stimulere det enkelte barns sproglige udvikling. Vi er i tæt dialog med barnet, vi benævner og sætter ord på og styrker det enkelte barns ordforråd. Vi arbejder med dialogisk oplæsning/ vi læser højt for børnene, vi arbejder med rim og remser og sang. Vi hjælper barnet med at lære at aflæse kropssprog og mimik. Vi lærer børnene at kommunikere og bruge ord i f.eks. konfliktsituationer (trin for trin). Vi arbejder med at det enkelte barn får en fornemmelse af bogstaver, bogstavets lyd og form og tal.

I vores daglige arbejde med sprog vurderer vi det enkelte barns sproglige udvikling og kan i den forbindelse lave en sprogvurdering af barnet. Resultatet kan bruges til at udarbejde en mindre handleplan for det fremtidlige sprogarbejde.

Læreplanspunkterne kan også findes på Københavns Kommunes hjemmeside og under Undervisningsministriets hjemmeside (i dets fulde længde). Den kan du finde ved at klikke her
"Pædagogiske læreplaner i vuggestue og børnehave"

Børnehaven Parkhøjs beskrivelse af mål for børnenes læring inden for de 6 læreplanspunkter:

Sprog:

Mål for den sproglige udvikling i Parkhøj:

-Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem leg og dagligdagens aktiviteter.

-Udfordrer børnene til sproglig kreativitet, til at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler.

-Støtte og udvikle børnenes interesse og nysgerrighed for tegn, bogstaver og tal, rim, remser, rytmer og sang.

Metode:

-Vi benævner og sætter ord på og styrker det enkelte barns ordforråd.

-Vi hjælper børnene med at lære at aflæse kropssprog og mimik ved hjælp af blandt andet ”Trin for trin”.

-Dialogisk oplæsning. Ved at læse højt og have dialog lærer barnet at lytte og genfortælle historier.

- Vi samtaler med børnene i hverdagen og gør dem mere sprogbevidste.

- Vi leger sanglege, bevægelseslege, sætter navn på kropsdele osv.

Evaluering/tegn:

-At børnenes ordforråd forøges.

-At børnene sætter ord på deres lege.

-At børnene viser glæde ved sproget.

-At børnene lærer sproget videre til hinanden.

-At børnene bliver bedre til at kommunikere med hinanden og de voksne.

IMG 1325 copy

Natur og naturfænomener

Mål for natur og naturfænomener i Parkhøj:

-Giver børn oplevelser, der udvikler respekt og forståelse for at gælde ved at være i naturen.

-Lærer børnene naturen at kende med alle sanser og at opleve den som kilde til rum for leg, oplevelser, udforskning og viden.

-Skabe rammer for at børnene, tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.

Metode:

Vores lokalområde er vores udendørslæringsrum.

-Der har vi mulighed for at fodre fugle ved Degnemosen.

-Vi er opmærksomme på årstiderne skifter.

-Vi bruger Naturlegepladsen, hvor vi kan lave bål og lege med vand.

-Vi kan finde små insekter og lære om respekt for levende væsner.

-At børnene viser glæder ved at være i naturen og være ude i alt slags vejr.

-At børene viser interesse omkring de forskellige årstider.

-At børnene viser respekt for naturen.

-At børnene tør eksperimentere med/udforske de forskellige ting i naturen.

 IMG 1279 copy

Sociale kompetencer

Mål for børnenes sociale kompetencer i Parkhøj:

-Sikre at børnene anerkendes og respekteres, som de personer, de er at de oplever at høre til.

-Give børnene tryghed, så de oplevertillid i deres relationer til både voksne og jævnaldrene i børnehaven uden mobning og drillerier og hvor ingen holdes udenfor.

-Lære børnene at være aktive deltager i fællesskabet, at samarbejde med andre og at introducere dem i demokratiske processer.

-Lære børnene at skelne imellem, hvornår de har frihed til at træffe egne valg, og hvornår hensynet til fællesskabet kræver enten fælles ansvar eller voksenansvar.

-Sikre at alle børn har stabilt kontakt med både kammerater og voksne skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og medskabende af et socialt og kulturelt fællesskab.

Metode:

Parkhøj er en lille børnehave, derfor kender vi vores børn og forældre rigtigt godt. Vi arbejder med at det enkelte barn føler sig set og hørt og samtidig får en god fornemmelse for at være med i fælleskabet. Kontakten mellem barn og voksen sikres dagligt ved at den primære voksen ser og et i dialog med barn og forældre. Den primære voksen har få børn at forholde sig til dagligt. Det sikre en daglig og tæt kontakt samt en kontinuerlig pædagogisk vurdering af det enkelte barns udvikling.

I Parkhøj arbejder vi med emneuger og tilrettelægger aktiviteter bland andet ud fra læreplanspunkterne. Vi inddeler i perioder vores børn i aldersgrupper: 3-4 årige 4-5 årige og de største 5-6 årige. Her tilrettelægger vi aktiviteter efter den enkelte aldersgruppe.

Også uden for Parkhøjs åbningstid oplever vi at børn og forældre laver legeaftaler på kryds og tværs af alder og køn.

Desuden inddrager vi børnene i hverdagens praktiske gøremål.

Evaluering/tegn:

-       At børnene leger med hinanden på trods af forskelligheder.

-       At børnene udtrykker deres følelser, glæde, vrede m.m.

-       At børnene viser tryghed, og glæde ved at være i institutionen.

-       At børnene har lyst til at deltage i de daglige aktiviteter.

-       At børnene danner venskaber på tværs af alder, kultur, m.m.

 

Alsidig personlig udvikling

 Mål for alsidig personlig udvikling:

-At give plads til at børnene udfolder sig som selvstændigt, stærke og alsidige personer, der kan tage initiativ.

-At skabe grundlaget for at børnene udvikler deres selvbevidsthed og selverkendelse med viden om egne stærke sider og udviklingsmuligheder.

-At hjælpe børnene med at formulere egne behov og grænser konstruktivt og lære at respektere og anerkende andres behov.

-At medvirke til at børnene udvikler selvfølelse og selvtillid. Der skal være fokus på barnets kunnen og barnets væren.

-Aktivt at indgå i relationer med barnet på en måde, så barnets identitetsudvikling fremmes og således at barnets udviklingsmuligheder får optimale vilkår.

Metode:

-I Parkhøj vil vi støtte barnets evne til at tage initiativ og selv få ideer.

-Vi giver børnene en god, tryg og forudsigelig hverdag i børnehaven, hvor de oplever omsorg, respekt og nærværende voksne.

-Vi lærer børnene at respektere hinandens forskelligheder.

-Vi inddrager børnene i hverdagens rutiner og pligter: f.eks. dække bord, rydde op efter sig, vaske hænder, sige godmorgen og farvel.

-Vi lærer børnene sætte ord på børnenes følelser og anerkende dem: f.eks. via trin for trin.

Glæde, vrede, ked af det.

Evaluering/tegn:

-At børnene er glade for at komme i Parkhøj.

-At børnene aktivt tager initiativ til leg og indgår i pædagogiske aktiviteter.

-At børnene leger med hinanden på tværs af alder, køn, kultur og særlige behov/udfordringer(inklusion).

-At børnene sætter ord på deres egne følelser og behov.

 IMG 1281 copy

Kultur og kulturelle fænomener

Mål for Kultur og kulturelle fænomener i Parkhøj:

-Udvikle børnenes fantasi

-Fortrolig med forskellige udtryksformer

-Sjovt og rart at arbejde med kreativitet

-Forskellige materialer

-Kendskab til nærmiljø

-Børnene opnår viden og kompetencer i hvordan man er i offentlige rum

-Viden om bøger og teater

-Indblik i jul, osv.

Metode:

Parkhøj er en gammel, snart 93 år, og traditionsrig menighedsbørnehave. Vi er tilknyttet Grøndalskirken og er til børnegudstjenester 4 gange om året: Fastelavnsgudstjeneste, Påskegudstjeneste, Høstgudstjeneste og Julegudstjeneste.

Nogle af Parkhøjs andre traditioner er: Børnefødselsdage, Fastelavn, Påskeaktiviteter, Sommerfest, Bondegårdstur.

Vi sætter aktiviteter i gang, der udfordre børnenes fantasi.

Børnene har adgang til materialer som papir, farver, lim, saks og blyanter.

Børnene deltager i udsmykning til de forskellige højtider og emneuger.

Børnene bliver bevidste om, hvordan man kan bruge nærområdet i forhold til de forskellige temaer vi arbejder med. 

Vi taler og læser højt om diverse traditioner og højtider.

Evaluering/tegn:

-At børnene selv tager initiativ til at finde materialer og går i gang.

-At børnene viser glæde ved at udtrykke sig.

-At børnene snakker om traditionerne.

-At børnene genkender områderne når vi går på tur.

-At børnene øger deres ordforråd.

 

Krop og bevægelse

Mål for Krop og bevægelse i Parkhøj:

-At bidrage til at børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop, og oplever glæden ved at være i bevægelse.

-At medvirke til at børnenes fysiske sundhed fremmes med fokus på blandt andet ernæring, hygiejne og bevægelse.

-At give mulighed for at børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden.

Metode:

I Parkhøj har vi særligt fokus på krop og bevægelse indenfor følgende områder: Sundhed, ernæring, fysiske aktiviteter, at beherske og praktisere fin- og grov motoriske bevægelser, at kende og bruge lokalområdets fysiske muligheder som legepladser, parker og skoler.

Vi er igangsættere og rollemodeler for børnene. Vi tilpasser fysiske udfordringer til de forskellige aldersgrupper og børnene får mulighed for at afprøve disse.

Vi har fokus på sund kost og arbejder med de fem fingre: Kød, fisk, brød, frugt og grønt. Vi lærer børnene at vaske hænder før spisning og efter toiletbesøg.

Vi går ture i lokalområdet og besøger skolernes legepladser, lokalområdets offentlige legepladser og Degnemosen.

Evaluering/tegn:

-At børnene gerne vil deltage og viser glæde ved fysiske aktiviteter.

-At de mindre børn iagttager og efterligner de større børn.

-At børnene udvikler kropsforståelse og kropsbevidsthed.

 

Inklusion og fællesskab i Børnehaven Parkhøj.

I Børnehaven Parkhøj tilrettelægger vi en hverdag med aktiviteter og oplevelser, der tilgodeser og understøtter det enkelte barn i dets udvikling.

I Parkhøj arbejder vi dagligt med at inkludere børn med særlige behov.

I løbet af en dag i Parkhøj vil der være mange tidspunkter, hvor det enkelte barn vil få mulighed for at opleve sig som værende en aktiv part i fællesskabet.

Det kan for eksempel være at et barn skal dele frugt rundt til de andre børn i gruppen til samling. Det kan også være at vi laver teater og barnet får en mindre, men vigtig rolle i f.x ” De tre bukkebruse”.

 

Et særligt behov kan være:

Det kan være et barn der har sproglige vanskeligheder. Her kan vi sprogvurdere barnet og arbejde målrettet ud fra en handleplan derefter. Vi kan også kontakte tale-hørepædagoger fra Københavns kommune. Tale-hørepædagogerne kan rådgive forældre og pædagoger og eventuelt arbejde videre med barnet.

I det pædagogiske arbejde med flerkulturelle børnegruppen, er det væsentligt at have forståelse for børnenes baggrunde og de verdener, de befinder sig i. Derfor lægger vi stor vægt på at have et godt og tæt forældresamarbejde med vores tosprogede forældre.

I personalegruppen drøfter vi børn med særlige behov på personalemøder.

Vi arbejder her med dels at evaluere og justere handleplaner for det enkelte barn.

 

Børnemiljø i Parkhøj

I Børnehaven Parkhøj er det personalets vurdering at et godt børnemiljø er:

-Omsorg for hinanden.

-Nærværende voksne.

-Åben og positiv atmosfære.

-Positiv omgangstone, sprogbrug og tale.

-God interaktion mellem børn/børn, børn/voksen og voksen/voksen.

-En følelse af at høre til. Samhørighed og tilknytning til gruppen af børn og voksne.

-Gensynsglæde.

-Kulturel rummelighed for børn af anden etnisk herkomst.

-Rummelighed over for børn med særlige behov eller en ikkealderssvarende udvikling.

-Udendørsarealer som læringsrum.

-Indendørsindretning i børnehøjde, så børnene kan være selvhjulpne.

-Æstetisk indretning.

-Legetøj og materialer som giver mulighed for leg, læring og udvikling.

-Sundheds- og sikkerhedsmæssige forsvarlige forhold.

- Et udviklingsfremmende miljø som tilbyder udfordrende og udviklingstilpasset pædagogiske aktiviteter.

 

 Læreplanspunkter